Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จ.ปราจีนบุรี
มติประชุม ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/186 แจ้งแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (24 ก.พ. 2560)  
การพัฒนาศักยภาพของข้า้ราชการด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) (21 ก.พ. 2560)  
ด่วนมาก ที่ ปจ 0023.3/ว 217 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผ... (23 ม.ค. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว 216 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประ... (23 ม.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว 206 บงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แต้งการจัดสรรงบประ... (23 ม.ค. 2560)
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ (31 ต.ค. 2559)
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อยปฏิรูปประเทศด้านการปก... (05 ก.พ. 2559)
ที่ ปจ 0023.2/1725 เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างลาพักผ่อน (03 ก.พ. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว281 เรื่อง สำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (02 ก.พ. 2559)
ที่ ปจ 0023.2/472 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... (11 ม.ค. 2559)
ที ปจ ๐๐๒๓.๕ /๙๗๘ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มกราคม-พฤษภาคม ... (24 ก.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๗๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและ... (31 มี.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๖ เรื่อง การดำเนินภาระกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร... (13 มี.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๓ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (13 มี.ค. 2558)
ด่วน ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๕ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฎิบัติงานขององค์กรปกครอ... (13 มี.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๔ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (13 มี.ค. 2558)
ด่วนมาก ที่ ปจ ๐๐๒๓.๕/๘๐๐๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป... (18 ส.ค. 2557)
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๐๙ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมา... (14 ส.ค. 2557)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ. ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๒๕ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส... (13 ส.ค. 2557)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ. ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๒๓ เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานสน... (13 ส.ค. 2557)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/186 แจ้งแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
21 ก.พ. 2560 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี การพัฒนาศักยภาพของข้า้ราชการด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)
23 ม.ค. 2560 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว 206 บงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แต้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม)
23 ม.ค. 2560 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว 216 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2560)
23 ม.ค. 2560 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ด่วนมาก ที่ ปจ 0023.3/ว 217 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
31 ต.ค. 2559 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
05 ก.พ. 2559 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อยปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"
03 ก.พ. 2559 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.2/1725 เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างลาพักผ่อน
02 ก.พ. 2559 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว281 เรื่อง สำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
11 ม.ค. 2559 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.2/472 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4009,0-3745-4446,0-3745-4447  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@prachinburilocal.go.th

www.prachinburilocal.go.th